เคล็ดในการตั้งค่าอุปกรณ์ Wireless Access Point “เนื้อหาของข้อความไม่ได้ขึ้นอยู่กับพูดค่อยหรือพูดเสียงดัง แต่ขึ้นอยู่กับความพอดีและเหมาะสมในการส่ง”

  • ตื่นขี้นมา เช้านี้พร้อมกับกาแฟแก้วโปรด ใจชื่นขึ้นมาหน่อยหลังจากที่เหนื่อยมาทั้งคืน แต่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการและยังต้องค้นคว้าหาคำตอบอีกต่อไป กับภาระกิจและทีมงานที่รออยู่ข้างหน้า

  • อุปกรณ์แม่ข่าย Wireless Access Point แบบ Point-to-Multi Point (PtMP) เพื่อให้บริการ Broadband Internet โดยอุปกรณ์ Access Point (AP) Mode : Access Point “Standard” ยี่ห้อ Aruba รุ่น MSR-2000 ส่งออกอากาศที่ย่าน 5GHz Channel : 36 Frequency =  5180 MHz , Tx Power: 21 dBm, Channel  Width: 20 MHz  ( 802.11na )

01Aruba_MSR2000.jpg

รูปที่ 1 อุปกรณ์ Access Point (AP) ยี่ห้อ Aruba รุ่น MSR-2000

  – อุปกรณ์ลูกข่าย Wireless Access Point Mode: Station “Standard” ยี่ห้อ Witelecom รุ่น APT-55-90G ทำหน้าที่เป็น Router Mode และ Dial up แบบ PPPoE เพื่อยืนยันตัวตน (Authentication) ไปยังผู้ให้บริการ Broadband Internet “ISP”

06WTC_APT-55-90G.jpg

รูปที่ 2 อุปกรณ์ Wireless Station ยี่ห้อ Witelecom รุ่น APT-55-90G

การทำงานของ Access Point Mode

 1) Bridge Mode  จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ Broadband Router มาทำหน้าที่ Dial up PPPoE และทำหน้าที่เป็น Router / Fireware and WiFi   (เพิ่ม Header เข้ามาจากมาตรฐานเดิม)

  • การตั้งค่าอุปกรณ์แม่ข่าย AP Mode : Access Point-WDS

  • การตั้งค่าอุปกรณ์ลูกข่าย Station Mode : Station-WDS

2) Router Mode  โดยใช้อุปกรณ์ลูกข่ายทำหน้าที่เป็น Router ด้วย

  • การตั้งอุปกรณ์แม่ข่าย AP Mode : Access Point “Standard”

  • การตั้งค่าอุปกรณ์ลูกข่าย Station Mode : Station “Standard”

หมายุเหตุ : หากตั้งไม่สอดคล้องกับจะมีผลต่อ MAC Address or VLAN ไม่สามารถ Forward Package ผ่านไปได้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการประมวลผลถีง 15 นาที (600 Second) จึงจะสามารถทำงานได้

5 GHz FREQUENCY Plan

5GHz_FREQUENCY LIST.PNG

04WTC_AP-Aruba_Status.PNG

รูปที่ 3 แสดงสถานะอุปกรณ์ Wireless Station

05WTC_AP-Aruba_WLAN1.PNG

รูปที่ 4 การตั้งค่าอุปกรณ์ Wireless Station

07WTC_AP-Aruba_WLAN1-ADVANCE.PNG

รูปที่ 5 การตั้งค่า Wireless Station Advance

08WTC_AP-Aruba_NETWORK.PNG

รูปที่ 6 การตั้งค่า Wireless Station ด้าน Network

10898.jpg

รูปที่ 7 ผลการทดสอบความเร็ว

Behind the scenes

10900.jpg

Notebook กับ กาแฟแก้วโปรด

10901.jpg

TV Monitor for Test

10902.jpg

โต๊ะทำงานกับที่นอนอันอบอุ่น

CAT-SpeedTest_final.PNG

Final Speed Test

Advertisements