การตั้งค่าเบื้องต้นอุปกรณ์ Wireless Controller ยี่ห้อ Ruckus รุ่น ZD1106

01Ruckus_DashboardView.PNG

การแสดงค่า Dashboard System and Devices Overview

02Ruckus_DashboardView.PNG

การแสดงค่า Dashboard System Activities

03Ruckus_Monitor-WLANs.PNG

การแสดงค่า WLANs SSID “ETD@by-CAT

04Ruckus_SystemEtherInfo.PNG

การแสดงค่า System Ethernet Info

05Ruckus_Configure-System.PNG

การตั้งค่า System Name

06Ruckus_Configure-Management Interface.PNG

การตั้งค่า Management Interface

07Ruckus_Configure-Static Route.PNG

การตั้งค่า DHCP Server

08Ruckus_Configure-Management Access Control.PNG

การตั้งค่า Management Access Control

09Ruckus_Configur_NetworkMangement.PNG

การตั้งค่า SNMPv2 Agent

09Ruckus_Configure-LogSetting.PNG

การตั้งค่า Log Setting

10Ruckus_Configure-SNMPv3Agent.PNG

การตั้งค่า SNMPv3 Agent

11Ruckus_Configure-WLANs-ESSID.PNG

การตั้งค่า WLANs ESSID

12Ruckus_Configure-WLANs-Advance.PNG

13Ruckus_Configure-WLANs-AdvanceProxyARP.PNG

การตั้งค่า WLANs Advanced Options

13Ruckus_Configure-WLANs-AdvanceProxyARP.PNG

การตั้งค่า WLANs Advanced Proxy ARP

14Ruckus_Configure-WLANs-Zero-IT_Activation.PNG

การตั้งค่า WLANs Advanced Zone-IT Activation

15Ruckus_Configure-Access Points.PNG

การตั้งค่า Access Points

16Ruckus_Configure-Access Points_Edit.PNG

การแก้ไข Access Points

17Ruckus_Configure-Access Points_Radio.PNG

การตั้งค่า Access Points Radio

18Ruckus_Configure-Access Points_Group.PNG

การตั้งค่า Access Points Groups

19Ruckus_Configure-Services.PNG

การตั้งค่า Service Load Balancing

20Ruckus_Configure-Services_Band Balancing.PNG

การตั้งค่า Service Band Balancing

21Ruckus_Configure-WIPS.PNG

การตั้งค่า Wireless Intrusion Detection and Prevention System

22Ruckus_Configure_Access Control.PNG

การกำหนดค่า Access Control

23Ruckus_Administer-Preferences.PNG

การตั้งค่า Administer Preferences

24Ruckus_Administer-BackupRestore.PNG

การตั้งค่า การตั้งค่า Administer ฺBackup / Restore

25Ruckus_Administer-RestsrtShutdown.PNG

การตั้งค่า Administer Restart / Shutdown

Advertisements