รุ่นที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2560 จำนวน 152 คน

โทรศัพท์ 043-33220

  • ให้ถ่ายสำเนาเล่มสีเขียว ติดไว้ที่รถ เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงาน

การสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน

การดำรงชีวิตโดนไม่มีรั่วปิดกั้น เหมือนเรือนจำ หรือ สถานพินิจ

พรบ.คุมประพฤติ ฉบับใหม่ เริ่มบังคับใช้ 1 เมษายน 2560 เดิมที่เป็นเหมือนเครื่องชักผ้า แต่ พรบ.ใหม่ จะมีการบังคับใช้กฎหมายและสังคมสงเคราะห์

คุมประพฤติ ดูแลอยู่ 4 แสน ส่วน จนท. มีอยู่ทั่วประเทศ พันกว่าคน จำแนก ออกเป็น 3 กลุ่ม

เงื่อนไขทางกฎหมาย คุณอภินัน “จ้อย”

  • รายงานตัวให้ครบ ตามเวลาที่กำหนด

  • บำเบ็ญประโยชน์ พื้นฐานจิตสำนึกทุกคนประพฤติดี สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พระราชดำรัสในหลวง ร.๙

บริหารความเสี่ยงและความต้องการ ของผู้ถูกคุมประพฤติ “ครอบครัวคุมประพฤติ”

นักสังคมสงเคราะห์ “Social Woker” เป็นการอบรมให้ความรู้

#eOffice เพื่อให้สามารถ อยู่ที่ไหนก็สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา โดยใช้ EM = Electronics Monitoring เพราะป้องกันเข้าไปในสถานทีที่มีความเสี่ยง และออกนอกรัศมีบริเวณสถานทีควบคุม

ปัจจุบันแบ่ง ออกเป็น 3 โซนการดูแล พล(3), ชุมแพ(2), ขอนแก่น(1) ดูแล 11 อำเภอ

พนักงานคุมประพฤติ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

มีงบประมาณ ในการลงทุนกู้ยืม โดยไม่มีดอกเบี้ย และซื้อเครื่องมือในการประกอบอาชีพฯ มีเงินช่วยเหลือค่ารถโดยสาร เพื่อเดินทางกลับบ้าน

หัวหน้าคุมปรพฤติ เขต 3 นายสมพงษ์ฯ

ให้ปฏิบัติตามที่ศาลสั่ง และทำตามกิจกรรม ที่จัดให้ตามวันเวลาที่กำหนด #หมายเลขคดีแดง

บัตรรายงานตัว ให้อ่านรายละเอียดให้ดี

การรายงานตัว หากไม่สามารถมารายงานตัวได้ ต้องรายงานตัวภายใน ก่อน-หลัง ได้ไม่เกิน 7 วัน

ระหว่างคุมประพฤติ จะบวชและเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้

ถึงยึดใบขับขี่ จะทำใบขับขี่ไม่ได้ เงื่อนไขใหม่ 1 เมษายน 2560 ทำ MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขนส่ง ตำรวจ วัด ตม

อำเภอเมือง ไปรายงานตัวที่วัดป่าไชยวัน ถนนมะลิวัลย์ ตรงข้ามสามเหลี่ยม

Advertisements