การตรวจสอบ MySQL Password หลังจากการติดตั้ง CactiEZ .iso
# cat /root/mysqlpass.txt

Step 1: Enable Remi Repository

# rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
# yum clean all
# yum install epel-release

Step 2: Install phpMyAdmin
หากเกิด Cannot retrieve metalink for repository ให้ทำการ Update CA ก่อน

# yum --disablerepo=epel -y update ca-certificates
# yum install phpmyadmin

Step 3: Configure phpMyAdmin

# vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
# Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
# Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin
Alias /mysql /usr/share/phpMyAdmin

AddDefaultCharset UTF-8
# Apache 2.4
Require ip 127.0.0.1
Require ip ::1
# Apache 2.2
Order Deny,Allow
Deny from All
Allow from 192.168.99.0/24
Allow from ::1

Step 5: MySQL Database

# service mysqld restart
[root@localhost conf.d]# service mysqld restart
Stopping mysqld:  [ OK ]
Starting mysqld:   [ OK ]

Step 6: http://192.168.99.144/phpmyadmin/

01CactiEZ-Install

โฆษณา